IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

Jelgavā, 2020.gada 17.maijā

Veselības centra un fitnesa kluba „Fitland” apmeklētāju
iekšējās kārtības noteikumi kluba telpās

Cienījamie apmeklētāji!
Kluba „Fitland” administrācija lūdz Jūs uzmanīgi iepazīties ar Kluba iekšējās kārtības noteikumiem pirms abonementa vai vienreizēja apmeklējuma iegādes. Iekšējās kārtības noteikumi regulē tiesiskās un iekšējās kārtības normas Kluba „Fitland” telpās, kā arī nosaka Kluba administrācijas un Kluba apmeklētāju tiesības un pienākumus.

1. Vispārējie noteikumi
1.1. Apmeklētāju pienākums, atrodoties kluba telpās, ir ievērot tīrību, kārtību un higiēnas normas.
1.2. Ar cieņu izturēties pret citiem kluba apmeklētājiem un kluba darbiniekiem.
1.3. Apmeklējot klubu vienmēr jāuzrāda personīgā kluba karte. Apmeklētājiem ir jāievēro kluba darbinieku ieteikumi vai norādījumi.
1.4. Apmaksāts kluba abonements dod tiesības to lietot tikai vienai konkrētai personai.
1.5. Bērni vecumā līdz 11 gadiem klubā netiek ielaisti, 12 – 14 gadu veci bērni klubu var apmeklēt tikai vecāku vai aizbildņa uzraudzībā – Bērnu vecāki atbild par to, lai bērni negūtu traumas un pareizi lietotu trenažierus u.c. kluba inventāru, 14 – 16 gadu veci bērni un jaunieši klubu var apmeklēt uzrādot ģimenes ārsta izziņu un vecāku rakstisku atļauju, kurā vecāki apliecina, ka jaunietis ievēros šos noteikumus.
1.5.1. Izņēmuma gadījumā kluba telpās drīkst ar sportiskām aktivitātēm nodarboties bērni, kuri apmeklē trenera uzraudzītas skvoša nodarbības un fizisko aktivitāšu pulciņu, kuru uzrauga attiecīga persona.
1.6. Pirms nodarbību uzsākšanas, rekomendē konsultēties ar ārstu. Kluba apmeklētājam patstāvīgi ir jāseko savas veselības stāvoklim, klubs neatbild par klientu veselības stāvokli.
1.7. Ja treniņa gaitā izjūt pašsajūtas pasliktināšanos, nekavējoties ir jāpārtrauc nodarbība un jāgriežas pie trenera vai jālūdz palīdzība kluba administratoram.
1.8. Klubs nenes atbildību, ja apmeklētājs gūst traumas, nepareizi lietojot trenažierus un/vai citu sporta inventāru (t.sk. SPA kompleksā pirtis, kontrastbaseinu vai masāžas vannu).
1.9. Klubs patur tiesības veikt apmeklētāju fotofiksāciju klientu identitātes noteikšanai, fotofiksācija tiek veikta administrācijā un spa zonā.
1.10. Katrs apmeklētājs pats atbild par personiskajām mantām, bez uzraudzības atstātajām materiālajām vērtībām un autostāvvietā novietoto automašīnu.
1.11. Skapīša atslēgas vai dvieļa nozaudēšanas gadījumā apmeklētājs maksā kompensāciju Eur 10.00 apmērā.
1.12. Maksa par magnētisko karti Eur 4.00 apmērā netiek ieskaitīta abonementa maksā, kartes nozaudēšanas, zādzības vai bojājuma gadījumā apmeklētājs atkārtoti sedz jaunas kartes izgatavošanu un saņem jaunu kluba karti.
1.13. Kluba darbinieki ir tiesīgi izraidīt apmeklētāju, ja apmeklētājs pārkāpj iekšējās kārtības noteikumus.
1.14. Kluba administrācija iesaka SPA kompleksa apmeklētājiem lietot atbilstošus apavus – gumijas čībiņas, kuras tiek lietotas baseinu apmeklējumiem. Atcerieties: mitra vai slapja grīda ir paaugstināta riska avots, pārgalvīga un/vai neuzmanīga uzvedība var novest pie traumatisma.
1.15. Kluba administrācijai ir tiesības veikt izmaiņas nodarbību grafikā.
1.16. Kluba administrācijai ir tiesības veikt izmaiņas apmeklētāju iekšējās kārtības noteikumos.
2. Klubā „Fitland” aizliegts:
2.1. Nodot iegādāto abonementu citai personai;
2.2. Traucēt vai sagādāt neērtības citiem kluba apmeklētājiem;
2.3. Ievest kluba telpās dzīvniekus, velosipēdus vai citus pārvietošanās līdzekļus, kas nav paredzēti lietošanai iekštelpās un nav kluba inventārs (izņēmums – personas, ar invaliditātes apliecību un sev nepieciešamo inventāru); Sods Eur 20.00
2.4. Smēķēt kluba telpās;
2.5. Ienest un/vai lietot kluba telpās alkoholu vai narkotiskas vielas, ienest telpās citas viegli uzliesmojošas vielas;
2.6. Atrasties kluba telpās alkohola, narkotisko vielu vai citu vielu reibuma stāvoklī;
2.7. Atrasties sporta zālēs, dušās vai SPA kompleksā ielas apavos;
2.8. Atrasties sporta zālēs basām kājām, zeķēs, baseina apavos vai čībās („iešļūcenēs”) bez trenera īpašas atļaujas;
2.9. Ienest klubā jebkuru šķidrumu stikla traukos (t.sk. dzērienus);
2.10. Bērniem līdz 14 gadu vecumam atrasties trenažieru zālē bez vecāku vai aizbildņu uzraudzības;
2.11. Sporta zālēs mest uz grīdas hanteles, svaru stieņus, diskus un citu inventāru;
2.12. Kluba telpās (dušās) atbrīvoties no apmatojuma, piemēslot ģērbtuves, dušas, SPA kompleksu;
2.13. Saunas telpās nelietot peldkostīmu (sievietēm), peldbikses (vīriešiem);
2.14. Ienest un lietot pirts slotas SPA kompleksā (saunās).
2.15. Liet ūdeni saunā uz krāsns akmeņiem, kas var novest pie tehnoloģisko iekārtu bojājumiem.
2.16. Apmeklētājiem aizliegts vadīt jebkādus privātus treniņus vai nodarbības.
2.17. Apmeklētājiem bojāt kluba inventāru, interjeru vai citas tehnoloģiskās iekārtas. Kluba administrācija ir tiesīga prasīt atlīdzināt nodarīto kaitējumu.
2.18. Atrasties SPA zonā, ja šis pakalpojums nav iekļauts abonementa cenā vai nav apmaksāts kā atsevišķs pakalpojums. Konstatējot šo pārkāpumu kluba administrācija ir tiesīga prasīt vienreizēju samaksu Eur 20.00.
3. Apmeklētāju tiesības
3.1. Spēkā esošs un apmaksāts abonements vai apmaksāts vienreizējs kluba apmeklējums dod tiesības atrasties kluba telpās, piedalīties nodarbībās un lietot kluba inventāru.
3.2. Izmantot kluba pamatpakalpojumus atbilstoši iegādātajam abonementam.
3.3. Apmeklētājam ir tiesības pirms nodarbības pārģērbties ģērbtuvē (vīriešu vai sieviešu – saskaņā ar apmeklētāja dzimumu), drēbes atstāt slēdzamā ģērbtuves skapītī.
3.4. Apmeklētājam ir tiesības pēc sporta nodarbībām izmantot dušas un SPA kompleksu, ja tas ir iekļauts abonementā.
3.5. Apmeklētājam nodarbību laikā ir tiesības bez maksas izmantot seifa pakalpojumus.
3.6. Pārējos kluba pakalpojumus, kuri nav iekļauti abonementā, apmeklētājs var izmantot, par tiem samaksājot papildus.
3.7. Izmantot abonementu tam paredzētajā laikā, piemaksāt par nodarbību apmeklēšanu ārpus abonementā noteiktā laika Eur 5.00.
3.8. Apmeklētājs var pagarināt abonementa lietošanas termiņu jeb „iesaldēt”, vienīgi uzrādot ārsta izziņu, kurā ir uzrādīts slimošanas ilgums, kura laikā apmeklētājs objektīvi nevarēja izmantot (lietot) abonementu un apmeklēt sporta nodarbības.
3.9. Pagarināt dāvanu kartes derīguma termiņu par 10 dienām samaksājot 20% no dāvanu kartes vērtības.
4. Apmeklētāju pienākumi
4.1. Ierodoties klubā apmeklētājs uzrāda un nodod ķīlā pret skapīša atslēgu kluba abonementu (magnētisko karti).
4.2. Apmeklētājs nes atbildību par personiskajām mantām.
4.3. Apmeklētājs pats atbild par savu veselības stāvokli.
4.4. Jebkuras sporta nodarbības jāapmeklē atbilstošā sporta apģērbā un sporta apavos.
4.5. Skvoša laukumu lietot tikai speciālos apavos.
4.6. Iznomāto inventāru atgriezt savlaicīgi un pilnā apmērā.
4.7. Apmeklētāju pienākums ir ievērot personīgo higiēnu un sanitārās normas, ar savu rīcību neaizskart citus apmeklētājus.
4.8. Pēc nodarbības izmantoto inventāru novietot tam paredzētajā vietā.
4.9. Saudzīgi uzglabāt magnētisko karti, nepieļaut nesaudzīgu attieksmi pret kluba inventāru.
4.10. 15 minūtes pirms darba laika beigām, klientam jāpamet trenažieru/nodarbību zāles telpas! Sods par darba laika kavēšanu Eur30!
5. Abonements
5.1. Iegādātais abonements ir paredzēts lietošanai tikai vienai konkrētai personai.
5.2. Abonements ļauj apmeklētājam izmantot visas pieejamās sporta nodarbības klubā, bez papildus samaksas neierobežotu reižu skaitu dienā vai nedēļā.
5.3. Tikai pilnas maksas abonements ļauj apmeklētājam bez papildus samaksas izmantot kluba SPA kompleksu.
5.4. Klubs ir tiesīgs atteikties pagarināt abonementu apmeklētājam, ja tas ir pārkāpis iekšējās kārtības noteikumus.
5.5. Iemaksātā nauda par abonementu netiek atgriezta, izņēmuma gadījums, ārsta uzrādīta zīme.
5.6. Gadījumā, ja apmeklētājs ir ticis izraidīts no kluba telpām par iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu, kluba administrācijai nav pienākuma atgriezt pārkāpējam maksu par abonementu.
5.7. Samaksājot par abonementu vai vienreizēju apmeklējumu, klients apliecina, ka ir iepazinies ar kluba apmeklētāju iekšējās kārtības noteikumiem un tos pildīs.
5.8. Esoša abonementa maiņa uz cita veida abonementu vai abonementa īpašnieka maiņa Eur 8.00.
5.9. Kluba vadība ir tiesīga neatmaksāt neizmantota abonementa summu, piedāvājot citas alternatīvas, katru gadījumu izskatot individuāli.
Ja tiek pārkāpti 2.panta apakšpunkti, sods Eur 20.00!
Pēc otrā pārkāpuma, kluba administrācija ir tiesīga izraidīt klientu no kluba, atmaksājot no abonementa vērtības 15%, ar nosacījumu, ka abonements ir iegādāts pēdējo desmit dienu laikā!

APSTIPRINĀTS
17.05.2020. SIA „FITLAND”